۲۵ اسفند ۱۳۹۹

تعیین سطح زبان انگلیسی در ریلن

ریلن امکان تعیین سطح زبان آموزان را بر اساس معیار های آکسفورد فراهم کرده است. بر اساس آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی در ریلن برنامه های آموزش زبان پیش می رود.
۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تعیین سطح زبان

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی جهت ارزیابی میزان مهارت‌های زبان انگلیسی افراد است. با برگزاری آزمون تعیین سطح زبان دانش سطح یادگیری زبان آموزان مشخص می‌شود.
دانلود ریلن