۲۵ بهمن ۱۳۹۹
داستان کوتاه

Too Tiny for Tea (خیلی کوچک بودن برای نوشیدن چای)

داستان کوتاه با صدا و ترجمه مناسب برای سطح مقدماتی
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
داستان کوتاه

Good Neighbours (همسایه‌های خوب)

داستان کوتاه مناسب سطح مقدماتی با صدا و ترجمه
۲۳ بهمن ۱۳۹۹
داستان های کوتاه

The Lucky Octopus (اختاپوس خوش شانس)

داستان کوتاه به همراه ترجمه و صدا برای سطح مبتدی
۲۳ بهمن ۱۳۹۹
داستان های کوتاه سطح مقدماتی

INKY-PINKY-POOH (اینکی-پینکی-پو)

داستان کوتاه مناسب برای سطح مقدماتی با صدا و ترجمه
دانلود ریلن